Veilig en overdekt parkeren bij Schiphol tegen de allerlaagste prijs.

Zodat u met een gerust hart op reis kunt.

Artikel 1 - Definities

1.1 BLUE PARKING: de onderneming welke parkeerfaciliteit aanbiedt, voor onder andere reizigers welke gebruik maken van de luchthaven Schiphol, op de locatie legmeerdijk 202 te Amstelveen.

1.2 REIZIGER: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een reservering maakt voor de parkeerfaciliteit waardoor er een wederkerige overeenkomst tot stand komt. Blue parking en reiziger worden hiernavolgend aangeduid als ‘partijen’.

1.3 PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.4 SHUTTLE SERVICE: - Klant rijdt naar onze parkeerfaciliteit te Amstelveen. Parkeert de auto op de aangewezen locatie door Blue Parking en geeft de sleutels af. - Klant wordt met onze shuttle bus naar Schiphol gereden. C. Klant wordt bij terugkomt tussen vertrekhal 2&3 in de bocht met onze shuttle bus opgehaald en bij de auto afgezet.

1.5 DAG: kalenderdag


Artikel 2 - De parkeerfaciliteit

2.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij Blue Parking, waarbij de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijd dient te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.

2.2 De boeking geeft uitsluitend recht om het voertuig gedurende de boekingsperiode te stallen.

2.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Blue Parking heeft het recht een boeking af te wijzen indien de parkeerfaciliteit in de door de reiziger aangegeven periode onvoldoende parkeercapaciteit beschikbaar is.

2.4 Blue Parking heeft het recht om zonder opgaaf van redenen reserveringen niet te accepteren.

2.5 Blue Parking hanteert flexibele prijzen. Prijzen kunnen stijgen of dalen door seizoensgebonden aanbiedingen .

2.6 Routebeschrijvingen zijn beschikbaar op de website van blueparking.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om ervoor te zorgen dat deze de routebeschrijving bij zich heeft tijdens de reis. Tevens is Blue Parking niet aansprakelijk voor hinder onderweg de reiziger dient tijdig te vertrekken. Blue Parking heeft een inspanningsverplichting de reiziger tijdig naar Schiphol te brengen.

2.7 Mocht de reiziger de parkeergelegenheid niet vinden dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de reiziger. Als de reiziger besluit hierdoor ergens anders te parkeren blijft de parkeersom, welke overeen is gekomen, verschuldigd. Blue Parking zal de reiziger hierover aanschrijven via de e- mail.

2.8 Reiziger dient er zorg voor te dragen dat er een geldig mobiel telefoonnummer en e-mailadres van de hoofdboeker bekend is voor de nodige communicatie omtrent de reservering.


Artikel 3 - Reserveren, betalen wijzigen en annuleren

3.1 De reiziger dient voor vertrek te betalen op locatie van Blue Parking. Contante betalingen (niet groter dan coupures van € 100,00) dan wel betaling per pin worden geaccepteerd.

3.2 De reiziger kan boeking kosteloos tot 24 uur voor vertrek annuleren door het sturen van een email naar info@blueparking.nl. Uw reservering is pas geannuleerd als u een bevestiging van ons krijgt.

3.3 Dag te laat: Indien de reiziger later terugkomt dan gepland dient de klant dit per email bekent te maken. Er wordt € 7,50 per extra dag in rekening gebracht.

3.4 Bij annuleringen na 24 uur voor vertrek of het niet komen opdagen wordt het volledige reservering bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag moet binnen 14 dagen betaald worden.


Artikel 4 - Parkeren

4.1 De reiziger dient de auto te parkeren op aanwijzing van het personeel van Blue Parking.

4.2 De reiziger levert de sleutel in bij het personeel van Blue Parking zodat Blue Parking de auto uitsluitend kan verplaatsen op de locatie legmeerdijk 202 te Amstelveen. Blue Parking zal met grote zorgvuldigheid deze werkzaamheden uitvoeren, waarbij het de medewerkers van Blue Parking toegestaan is om wijzigingen aan te brengen in de stand van de stoel en spiegel, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van de auto.

4.3 De toegang tot parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen reiziger en Blue Parking.

4.4 Indien de reiziger nadrukkelijk kenbaar maakt de sleutel niet af te willen geven is dit alleen mogelijk in samenspraak met het personeel van Blue Parking. Aan het behouden van de sleutel is een meerprijs verbonden en er wordt uitsluitend geparkeerd op aanwijzing van het personeel van Blue Parking. Blue Parking behoudt zich het recht voor uw reservering te weigeren indien u de sleutel niet afgeeft. Dit zal veelal te maken hebben met de beschikbaarheid van de parkeervoorziening daar de auto dan niet efficiënt geparkeerd kan worden.

4.5 Het ligt in de verplichting van de reiziger om geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. En er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is. Eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan het personeel, die het voertuig aanneemt, direct kenbaar maken.

4.6 Blue Parking en reiziger dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de overeenkomst op de hoogte moet zijn. Reiziger staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door een derde aan Blue Parking ter beschikking gestelde gegevens.

4.7 Reiziger zal Blue Parking steeds de gelegenheid geven de dienst naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door Blue Parking gevraagde en/of relevante informatie.

4.8 Blue Parking heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden zonder dat zij daartoe toestemming van reiziger behoeft. Reiziger is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan Blue Parking.

4.9 Op het moment van aangaan van de overeenkomst is reiziger gehouden het inlever- en ophaaltijdstip van het voertuig mede te delen aan Blue Parking. Het wijzigen van deze data en tijdstippen is mogelijk tot 24 uur voor uitvoering van de dienst. In het geval er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals het wijzigen van vluchttijden, dan is reiziger gehouden deze omstandigheden zo spoedig mogelijk voor uitvoering van de dienst sch


4.1 Valet parking

4.1.1 Reiziger is gehouden 20 minuten voor de gewenste uitvoering van de Blue Parking telefonisch op het door Blue Parking opgegeven telefoonnummer te informeren dat Blue Parking op het gewenste tijdstip het voertuig in ontvangst dient te nemen.

4.1.2 Blue Parking zal zich vervolgens inspannen het voertuig op het gewenste tijdstip in ontvangst te nemen, echter is het Blue Parking toegestaan dit tijdstip te overschrijden met maximaal 30 minuten, welke maximale termijn niet geldt indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals vertraging in vluchttijden en/of (start)gebreken aan het Voertuig en/of verkeerstechnische omstandigheden al dan niet het gevolg van overheidsmaatregelen.

4.1.3. Op het moment dat reiziger het voertuig in bewaarneming geeft aan Blue Parking, wordt de staat van het voertuig opgenomen en vastgelegd op het inleverformulier en plaatst Reiziger zijn/haar handtekening op het inleverformulier. Blue Parking noteert enkel schade die niet valt onder gebruikersschade. Onder gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan; slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.

4.1.4. Reiziger dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct te inspecteren op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijk met het moment van inlevering van het voertuig. Blue Parking is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het inleverformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het inleverformulier, dient reiziger dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier, bij gebreke waarvan reiziger zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Blue Parking verwerkt.

4.1.5. Reiziger dient bij het in ontvangst nemen van het voertuig zijn deel van de overeenkomst en een identiteitsbewijs en het ontvangen kaartje van Blueparking te kunnen tonen aan de medewerker van Blue Parking. Blue Parking is gerechtigd een fotokopie te maken van dit identiteitsbewijs. Kan reiziger geen identiteitsbewijs tonen, dan is Blue Parking gerechtigd het voertuig niet te retourneren aan reiziger, totdat reiziger zich wel kan identificeren.

4.1.6. Reiziger is verplicht het voertuig casco/allrisk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst, tenzij dat reiziger kan aantonen dat het voertuig niet casco/allrisk te verzekeren is.

4.1.7. Reiziger is gehouden: a. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) in het voertuig is uitgeschakeld op het moment dat hij/zij het voertuig inlevert bij Blue Parking. Indien het voertuig van reiziger niet functioneert/ niet start tijdens de periode van bewaarneming, dan komt dit volledig voor rekening en risico van reiziger. b. geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. c. de auto met minimaal 10 liter brandstof inlevert bij Blue parking.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 Het parkeren door de reiziger geschiedt geheel op eigen risico van de reiziger.

5.2 Blue Parking sluit voor zover de wet dit toelaat, elke aansprakelijkheid voor directe door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te wijten is aan opzet of grove schuld van Blue Parking of haar medewerkers.

5.3 Blue Parking sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade, inbraak en brand uit.

5.4 Blue Parking heeft het recht om, in het geval er enige parkeerschade op of in de nabijheid van de parkeerfaciliteit ontstaan is als een gevolg van een omstandigheid dat voor het risico is van Blue Parking, deze te doen verhelpen door een carrosseriebedrijf dat is aangesloten bij de FOCWA.

5.5 Iedere recht van de reiziger op vergoeding van enige schade vervalt indien de afspraak niet terstond, uiterlijk binnen 1 uur na afloop van de parkeerperiode, bij Blue Parking ter plaatse van de balie schriftelijk is ingediend.

5.6 Een tekortkoming van Blue Parking zal niet aan haar worden toegerekend indien Blue Parking in een toestand van overmacht verkeert. Blue Parking is derhalve niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmacht toestand aan de zijde van Blue Parking.

5.7 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Blue Parking onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Blue Parking behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

5.8 Blue Parking zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Blue parking opgedragen taak mag worden verwacht, en zal alle mogelijke zorg betrachten ter uitvoering van de dienst. De verbintenis zijdens Blue Parking betreft een inspanningsverbintenis, niet een resultaatsverbintenis.


Artikel 6- Slotbepalingen

6.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Blue Parking en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Blue Parking is gevestigd.

6.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Blue Parking en de reiziger. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger een nieuwe reservering heeft geplaats op de website van Blue Parking en hiermede akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

6.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze algemene voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze algemene voorwaarden behouden blijft.

Parkeren vanaf € 3,20 per dag

Reserveer direct uw parkeerplaats.

Het duurt slechts 1 minuut!

Startdatum
Selecteer datum
Einddatum
Selecteer datum
Reserveer nu!

Liever telefonisch reserveren?
Bel 06 43919194

Locatie van onze parkeerfaciliteit